Меню сайта

З нашага архіва:

...Фестываль Берагиня з'яўляецца эфектыўнай формай захавання і адраджэнні нематэрыяльнай культурнай спадчыны Рэспублікі Беларусь і прыцягненні дзяцей і моладзі да нацыянальных культурных традыцый. Для ЮНЭСКА ахова нематарыяльнай культурнай спадчыны з'яўляецца адным з прыярытэтных кірункаў дзейнасці Арганізацыі.

“РУСКІЯ НАПЕВЫ”

народны фальклорны ансамбль клуба “Надзея” Пауднёва-заходняй адмінстрацыйнай aкpyгі г. Масквы

мастацкі кіраунік Наталля Мухіна


Біяграфія:


Ансамбль “Рускія напевы” зарадзіуся як творчая трупа аматарскага хора рускай песні дома культуры “Стваральнік” у 1975 г, Стваральнікам i першым кірауніком была выпускніца Дзяржаунага музычнага педагагічнага інстытута імя Гнесіных Ірына Смірнова. 3 1983 г. i па сённяшні дзень ансамблем кіруе Наталля Мікалаеуна Мухіна, выкладчык ДМПВ імя Гнесіных.

Галоунай мэтай ансамбля з'яуляецца вывучэнне песеннага фальклору, традыцыйнай рускай культуры, дакладная расшыфроука i выкананне песень у натуральнай партытуры.

У цяперашні час у калектыве займаюцца 25 чалавек: школьнікі i студэнты Маскоускіх каледжау i ВНУ, настаунікі, юрысты, інжынеры.

Калектыу складаецца з людзей без спецыяльнай музычнай падрыхтоукі, якія з вялікай зацікауленасцю з голасу ці з этнаграфічнай крыніцы развучваюць песні розных абласцей Pacii — Маскоускай, Варонежскай, Белгародскай, Разанскай, Уладзімірскай, а таксама песні кубанскіх i данскіх казакау.

У рэпертуары ансамбля — песні самых розных жанрау — лірычныя, плясавыя, вясельныя, балады, карагодныя, жартоуныя i духоуныя вершы. Партытуры налічваюць ад трох да шасці галасоу. Некаторыя з ix суправаджаюць народныя інструменты — тульская i саратауская гармонікі, балалайка, бразготкі, бубен.

Ансамбль “Рускія напевы” апрануты у сапраудныя народныя стpoi пауднёвых абласцей Pacii.

У 2005 г. пры ансамблі утворана дзіцячая група, якой кіpye студэнтка Акадэміі музыкі імя Гнесіных Анастасія Шалімава.

Разнастайны i накірункі творчай дзейнасці калектыву i геаграфія яго выступленняу: у цэхах i інтэрнатах завода ДПЗ-1, у музычных школах, на народных гуляннях, у вайсковых частках i інш. — V Маскве i іншых гарадах Pacii, розных рэгіёнах (Дальні Усход,) ip, Казахстан i шш.). Ансамблю апладыравалі лепшыя канцэртныя залы Масквы — залы iмя Чайкоускага, Крамлёускі Палац з'ездау, Калонная зала Дома саюзау, канцэртная зала Акадэміі музыкі імя Гнесіных, удзельнікі XVIII з'езда прафсаюзау СССР, Х з'езда УЛКСМ, Алімпійскіх гульняу у Маскве (1980 г.).

Ансамбль прымае удзел у аглядах i конкурсах, выязных семінарах, дае адкрытыя ypoкі, удзельнічае у тэле- i радыёперадачах, арганізуе фальклорныя экспедыцьп.

Калектыу — лаурэат I Усерасшскага фестывалю самадзейнай мастацкай творчасщ (1957—1977), II i III усесаюзных фестываляу аматарскай мастацкай творчасці (1987, 1990), дыпламант Міжнароднага фальклорнага фестывалю у Італіі (г. Матэліка, 1997) i iнш.

У 2008 г. ансамбль адзначыу свой 30-гадовы юбілей.Наверх