Меню сайта

З нашага архіва:

Фестываль Берагиня з'яўляецца эфектыўнай формай захавання і адраджэнні нематэрыяльнай культурнай спадчыны Рэспублікі Беларусь і прыцягненні дзяцей і моладзі да нацыянальных культурных традыцый. Для ЮНЭСКА ахова нематарыяльнай культурнай спадчыны з'яўляецца адным з прыярытэтных кірункаў дзейнасці Арганізацыі.

"КРУЦЁЛКІ"

дзіцячы фальклорны калектыу

клубных устаноу Любанскага

сельскага выканаучага камітэта

мастацкі кіраунікТаццяна Кур'ян


Біяграфія:


Дзіцячы калектыу працуе у аутэнтычнай мясцовай манеры выканання харэаграфічных, спеуных, гульнёвых, размоуныхузорау фальклорнага мастацтва свайго краю.

Рэпертуар ансамбля адлюстроувае розныя мастацкія праявы мясцовай традыцыйнай культуры: карагоды, танцы, абрадавыя i пазаабрадавыя песні, гульні, прыпеукі.

Удзельнікі ансамбля апрануты у старадаунія строй або стpoй, адноуленыя па старажытных узорах.

Лідэрам калектыву з'яуляецца Вераніка Гардзей, якая добра спявае i выступае з народнай мастацкай прозай.

Калектыу — пастаянны удзельнік вясковых свят i абрадау. Прымае актыуны удзел у раённых мерапрыемствах.Наверх