Меню сайта

З нашага архіва:

...Фестываль Берагиня з'яўляецца эфектыўнай формай захавання і адраджэнні нематэрыяльнай культурнай спадчыны Рэспублікі Беларусь і прыцягненні дзяцей і моладзі да нацыянальных культурных традыцый. Для ЮНЭСКА ахова нематарыяльнай культурнай спадчыны з'яўляецца адным з прыярытэтных кірункаў дзейнасці Арганізацыі.

"ЗОЛАК"

маладзёжны фальклорны

калектыу Валосавщкага сельскага дома народнай творчасці

мастацкі кіраунік Валянціна Кульбіцкая


Біяграфія:


Маладёжный калектыу утварыуся у 2006 г. Сёння у калектыве 18 чалавек — людзі розных прафесіі: студэнты, рабочыя настаунікі.

Удзельнікі калектыву даследуюць мастацкія традыцьіі свайго краю у розных аутэнтычных абрадавых i пазаабрадавых праявах. Засвойваюць манеру выканання вусным шляхам ад носьбітау мастацкіх традыцый в. Валосавічы Акцябрскага раёна Hacтaci Юрчак (1932 г. н.), Кацярыны Быхавец (1932 г. н.), Марьи Ягур (1928 г. н.). Большасць з гуртоу валодаюць майстэрствам дэкаратыуна-по-бытавага мастацтва.

V рэпертуары гурту — творы розных відау, жанрау народнага мастацтва: карагоды, абрадавыя i пазаабрадавыя песні, гульні, узоры народнай мастацкай прозы.

Калектыу прымау удзел у шматлікіх раённых мерапрыемствах, аглядах мастацкай творчасці, імпрэзах I—IV рэспубліканскіх фестываляу фальклорнага мастацтва «Берагіня».Наверх