Меню сайта

З нашага архіва:

...Фестываль Берагиня з'яўляецца эфектыўнай формай захавання і адраджэнні нематэрыяльнай культурнай спадчыны Рэспублікі Беларусь і прыцягненні дзяцей і моладзі да нацыянальных культурных традыцый. Для ЮНЭСКА ахова нематарыяльнай культурнай спадчыны з'яўляецца адным з прыярытэтных кірункаў дзейнасці Арганізацыі.

"МЕМАРАТ"

Фальклорны калектыу

Зэльвенскага раённага дома культуры

мастацкі кіраунік Цімафей Жукоускі


Біяграфія:


«Мемарат» (успамінка былое) быу створаны у 1989 г. Тамарай Лявонцьеунай Кісель. 3 2006 г. мастацкае кірауніцтва фальклорным калектывам ажыццяуляе Жукоускі, выкладчыкі Зэльвенскай школы мастацтвау. У склад келектыву уваходзіць 20 юнакоу i дзяучат СШ № 2 г. п. Зэльва.

«Мемарат» актыуна удзельнічае у раённых i абласных аглядах аматарскай творчасці, мерапрыемствах дома культуры; з'яуляецца лаурэатам i дыпламантам I i II абласных аглядау-конкурсау сельскіх танцавальных калектывау (2001, 2006 гг.), VI абласнога фестывалю танца «Гарадзенскія карункі» (2007 г.).

Рэпертуар калектыву складаецца з харэаграфічных i песенных твороу, занісаных ад сталых людзей зэльвеншчыны (напрыклад «Хустачка» (абрадавы танец-гульня), «Грабауская кадрыля», «Дабрасялецкі кракавяк», «Лысы» i іншыя танцы).Наверх