Меню сайта

З нашага архіва:

...Фестываль Берагиня з'яўляецца эфектыўнай формай захавання і адраджэнні нематэрыяльнай культурнай спадчыны Рэспублікі Беларусь і прыцягненні дзяцей і моладзі да нацыянальных культурных традыцый. Для ЮНЭСКА ахова нематарыяльнай культурнай спадчыны з'яўляецца адным з прыярытэтных кірункаў дзейнасці Арганізацыі.

“КОНІКАУ ЛЕС”

Фольк-трыа фальклорнага цэнтра Пауночна-заходняй адміністрацыйнай aкpyгi г. Масквы


Біяграфія:


Творчы саюз маладой спявачкі Любові Карнеевай i балаечніка-кампазітара Дзяніса Забаускага утварыуся у 2004 г. V Расшскай акадэміі музыкі імя Гневных. Таленавітыя музыкі выконваюць народныя песні у рускай дыялектнай манеры i арыгінальным кампазітарскім рашэннем.

3 2003 г. Любоу удзельнічае у міжнародным фестывалі сучаснай музыкі “Маскоуская восень”, дзе прадстауляе творы pycкіx кампазітарау. У 2008 г. прымала удзел у пастаноуцы народнай оперы “Іван ды Мар'я” сучаснага кампазітара Жаны Кузняцовай, дзе играла ролю Map'i. Супрацоунічае з Маскоускай філармоніяй як удзельніца адукацыйных фальклорных праграм.

Любоу Карнеева з'яуляецца кірауніком фальклорнага цэнтра ПЗАА г. Масквы. Курыруе працу яго калектывау, арганізоувае спектаклі, канцэрты, піша артікулы на папулярныя тэмы аб культуры i мастацтве.

Любоу i Дзяніс вядуць актыуную асветніцкую дзеинасць. v Маскве i шшых гарадах Pacii. Ix выступленні пабудаваны у выглядзе монаспектакляу, паказальных лекцый i семшарау. Яны свабодна маюць зносіны з гледачом, распавядаючы i паказваючы старадаунія абрады i звычаі ім усе узросты пакорлівыя. Рабяты знаходзяць агульную мову i з дзецьмі, i ca старэйшымі пакаленнямi iм удаеца прыцягнуць увагу маладых i самых пераборлівых.

Іx дуэт часта выступау на радыё (“РТВ Падмаскоуе”), тэлебачанні удзелічау у фестывалях “Жывая дауніна” (Растоу Вялікі, Угліч, Пашахонне, 2006 г.), з 2005 г. Любоу i Дзяніс - пастаянныя удзельнікі міжнароднага фестывалю “Этнолайф”, узнагароджаны дыпломам лаурэата II ступені на Усерасійскім фестывалі пры васлаунай песні i паэзіі “Срэбны псалтыр” (г. Дубна, 2005).

У 2006 г. запісаны першы альбом (студыя фолк-музыканта, кампазітара i прадзюсара Міці Кузняцова, г. Рыбінск).

У 2006 г. утварылася фальк-трыа, да рабят далучылася daмпыстка Алена Забауская, выпускніца, асістэнт-стажор РАМ імя Гнесіных (клас прафесара М. I.Jlіпс), салістка Маскоускай філармоніі артыстка Акадэмічнага аркестра pycкix народных інструментау пад кіраваннем М. М. Някрасава. А. Забауская — лаурэат міжнародных конкурсау: “Настаунк i вучань” (Масква, 2002), “Кубак Поуначы” (Чарапавец, 2004).

У трыа свой непауторны стыль: голас спявачкі захоувае песню у яе першапачатковым выглядзе, з дыялектам, узорыстай музычнай канвой, балалайка i домра выдаюць рытмы i разнастайныя «куль-біты» ад классікі да рока.

Ребята — пастаянныя удзельнікі праваслауных i фальклорных фэстау i канцэртау у Пецярбургу, Дубне, Варонежы, Арле, Яраслаулі, Растове Вялікім, у Германіі (г. Расток). У 2007 г.у гэтым складзе прайшлі сольныя канцэрты у Мінску.

Любоу — Алена — Дзяніс праводзяць культурна-адукацыйныя праграмы як салюты філармоніі. Удзельшчаюць у конкурсах маладых кампазітарау. Рыхтуюцца да запісу чарговага альбом; Плануюць выданне нотнага зборніка песень, новыя канцэртныя праграмы з увядзеннем новых інструментау, вакальных тэхнік з выкарыстаннем спецэфектау.Наверх